Slide 1

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Buurtvereniging Uitbreiding Dorp ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Buurtvereniging Uitbreiding Dorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het bestuur gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons.

Dat betekent dat wij: - Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze ver- strekt zijn. - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Ledenadministratie; - Financiële administratie; - Versturen van nieuwsbrieven en berichten; - Het informeren van leden over activiteiten en de organisatie; - Het inschrijven voor diverse activiteiten die we organiseren.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast voor de hierboven beschreven doeleinden: - Uw NAW gegevens; - De geboortedatum van het oudste gezinslid; - Ingangsdatum en einddatum van uw lidmaat- schap; - Uw e-mailadres; - Uw (mobiele) telefoonnummer; - Uw IBAN nummer; - De leeftijd en indien nodig het geslacht van ingeschreven kinderen voor de activiteiten

Buurtvereniging Uitbreiding Dorp laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële doeleinden. De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Foto’s en video’s Buurtvereniging Uitbreiding Dorp maakt tijdens haar activiteiten diverse foto’s en video’s om het plezier en de sfeer vast te leggen. De gemaakte beelden worden niet commerciële doeleinden gebruikt, aan derden ter beschikking gesteld of verkocht. De beelden worden uitsluitend gebruikt om de activiteiten van de Buurtvereniging te promoten via website of het programmaboekje van het Straatwroeterskamp. Met het deelnemen aan de activiteiten van de Buurtvereniging geven de deelnemers c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers de Buurtvereniging toestemming om beelden te maken en deze te gebruiken voor hiervoor genoemde doeleinden. Wij respecteren de privacy van degenen die zijn vastgelegd op foto of video en zullen de beelden, wanneer hier expliciet om wordt verzocht, verwijderen van onze website en onze beeldbank.

Buurtvereniging Uitbreiding Dorp maakt gebruik van software van E-Boekhouden en Snelstart. E-Boekhouden en Snelstart verwerken de persoonsgegevens namens Buurtvereniging Uitbreiding Dorp in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wetgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uitsluitend ten behoeve van het inschrijven voor de ons georganiseerde activiteiten wordt gebruikt gemaakt van Excel.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het bestuur. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Super Vrienden

Vrienden

logo wit

Contact informatie

Meidoornstraat 5a
2861 VJ Bergambacht

06-8303 2957
info@uitbreidingdorp.nl
secretariaat@uitbreidingdorp.nl
penningmeester@uitbreidingdorp.nl

Wijziging betreft uw lidmaatschap mag u mailen naar:
ledenadministratie@uitbreidingdorp.nl

Aanvragen nieuw wachtwoord fotopagina:
Foto@uitbreidingdorp.nl

Informatie

Lid worden

Cookiebeleid

Privacyverklaring

 

KVK: 40464700

Bank: NL19 RABO 0307 3067 71

 

Huishoudelijk reglement